top of page

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van SaarschleifeSchiffstourenFrankenfeld GmbH

1) Alle bestellingen worden alleen geaccepteerd op basis van de volgende voorwaarden. Mondelinge afspraken en telefonische bestellingen die hiervan afwijken vereisen voor de werking onze schriftelijke bevestiging.

2) Aanbiedingen en informatie in brochures, advertenties en soortgelijke publicaties zijn aan verandering onderhevig en niet bindend – ook wat de prijs betreft. Wij zijn dertig kalenderdagen gebonden aan speciaal opgestelde aanbiedingen.

3) Rondleidingen worden uitgevoerd voor 20 personen of meer

4) Wij doen ons uiterste best om de opgegeven data en reistijden te respecteren, maar vanwege het bijzondere karakter van de operatie kan voor de stipte naleving geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard. Normaal gesproken wordt het schip 15 minuten vóór de vertrektijd gereed gehouden op de betreffende pier. Voor de verstrekkingstijden wordt doorgaans 45 euro netto per uur berekend. Vanaf 20.00 uur 22 euro nachttoeslag per uur.

5) Het is ons toegestaan om wijzigingen of afwijkingen aan te brengen in afzonderlijke onderdelen van de dienst ten opzichte van de overeengekomen inhoud van de boeking, die na het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk worden en die niet in strijd met de goede trouw door ons zijn aangebracht, zolang dit gebeurt geen significante invloed hebben op het algehele ontwerp van de geboekte dienst.

6) Het overeengekomen tarief en het bestelde eten moeten uiterlijk 2 weken vóór uitvoering van de geboekte dienst worden betaald. Het restant en overige kosten zijn direct na uitvoering van de dienst verschuldigd.

7) Gevallen van overmacht, onvoorzienbare bedrijfsstoringen of tekorten aan grondstoffen, evenals een gebrek aan personeel geven ons het recht om het contract op te zeggen, met uitsluiting van schadevergoedingsclaims van de klant. In dit geval worden eventueel betaalde voorschotten volledig terugbetaald.

8) Onze aansprakelijkheid voor zowel contractuele als onrechtmatige schadeclaims is over het algemeen beperkt tot de vergoeding die door onze verzekeraars wordt verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor servicestoringen in verband met diensten die louter als diensten van derden worden aangeboden (bijvoorbeeld bezoeken, wijnproeverijen, enz.)

9) Als de klant zich terugtrekt uit de boeking of niet aan de reis begint zonder zich terug te trekken uit de boeking, kunnen wij een passende compensatie eisen voor de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen om de dienst te verlenen en voor onze andere kosten en nadelen. Wij kunnen, onder voorbehoud van bewijs van geringere schade, rekening houden met de volgende structuur op basis van de nabijheid van het tijdstip van herroeping tot het contractueel overeengekomen begin van de dienst, tegen een vast tarief in een procentuele verhouding tot de totale prijs voor alle geleverde diensten of voor elke geregistreerde deelnemer. De forfaitaire annuleringskosten bedragen:

tot 30 dagen voor aanvang van de dienst: gratis annuleren mogelijk

van 29 dagen tot 11 dagen voor aanvang van de dienst: 50% van de totaalprijs

vanaf 11 dagen tot aanvang van de dienstverlening: 95% van de totaalprijs
Omboekingen die plaatsvinden na de 15e dag vóór aanvang van de dienst worden beschouwd als annuleringen met daaropvolgende nieuwe registratie. In geval van herroeping kunnen wij ook een hogere daadwerkelijk geleden schade van de klant eisen, die het forfaitaire bedrag kan overschrijden.

10) Wij kunnen een boeking vóór aanvang van de reis of het gebruik van de dienst herroepen of het contract na aanvang van de reis of het gebruik van de dienst beëindigen:

Indien de klant, zonder inachtneming van een termijn, de uitvoering van de geboekte dienst of de scheepsvoorschriften voortdurend verstoort, ongeacht een waarschuwing van de kapitein of het scheepspersoneel, of indien hij zich zodanig in strijd met de overeenkomst gedraagt dat de onmiddellijke opzegging van de overeenkomst overeenkomst gerechtvaardigd is. Bij ontbinding behouden wij het recht op de overeengekomen totaalprijs, rekening houdend met eventuele bespaarde kosten en andere voordelen.

11) Als een dienst niet wordt geleverd in overeenstemming met het contract, kan de klant eerst om herstelmaatregelen verzoeken. We kunnen weigeren herstelmaatregelen te nemen als dit onevenredige inspanningen vergt. Een oplossing kan ook door ons worden geleverd door een gelijkwaardige vervangingsservice te bieden. De klant kan de vervangende dienst weigeren om een belangrijke, objectief identificeerbare reden. Voor de duur van de niet-contractuele dienstverlening kan de klant een overeenkomstige prijsverlaging eisen (verlaging)

Mogelijk Gebreken aan het geserveerde eten en drinken moeten, indien ze kunnen worden vastgesteld, onmiddellijk worden gemeld. Klachten achteraf zijn daarom uitgesloten.

Alleen de organisator is aansprakelijk voor de verplichte aanmelding van de reis bij Gema en voor de kosten van Gema.

Bij bezorging van het eten wordt doorgaans een servicetoeslag van 6,50 euro per persoon in rekening gebracht.

Drankjes kunnen alleen worden gekocht via het restaurant aan boord.

Als wij niet binnen een redelijke termijn een oplossing bieden of als de oplossing niet mogelijk is en de service als gevolg van de niet-contractuele bepaling aanzienlijk wordt belemmerd, kan de klant het contract beëindigen.

12) De overeengekomen termijnen voor de dienstverlening dienen strikt te worden nageleefd. Ook bij tussenstops moeten de aangekondigde vertrektijden gerespecteerd worden. Het kan zijn dat de klant of zijn passagiers eventuele nadelen moeten dragen als gevolg van het niet naleven van de aangekondigde vertrekdata. Schadeclaims van de klant zijn in dit verband uitdrukkelijk uitgesloten.

13) Mensen met beperkte mobiliteit kunnen alleen worden vervoerd onder begeleiding van een begeleidende persoon.

14) De ineffectiviteit van individuele bepalingen van de bovenstaande voorwaarden heeft geen invloed op de effectiviteit van de overige voorwaarden. De bevoegde rechtbank is Saarburg.

 

bottom of page